AC Motor - 6KV, 10KV High Voltage Motor
Y(6000V) YKK(6000V) YKS(6000V) Y2HV (6000V) YRKK(6000V)
(IP23) (IP54) IP54 IP54 IP54
 
 
 
Y(10000V) YKK(10000V) YKS(10000V) Y2HV (10000V) YRKK(10000V)
(IP23) (IP54) IP54 IP54 IP54
 
 
 
YR(6000V) YR(10000V) YRKS(6000V) YRKS(10000V)
Slip Ring High Voltage IP23 Motor Slip Ring High Voltage IP54 Motor  
 
 
 
Y2HEHV High Efficiency (6000V) Y2HEHV High Efficiency (10000V)  
IP54 IE2 High Efficiency Motors กก